In trang này

Phải có quy định nội bộ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư s 03/VBHN-NHNN ngày 15/1/2021 quy đnh v hot đng th ngân hàng, trong đó quy đnh rõ các yêu cu liên quan đến vic cp tín dng qua th tín dng.

Theo khon 1, Điu 15, Thông tư s 03/VBHN-NHNN ngày 15/1/2021, vic cp tín dng qua th tín dng phi được thc hin theo hp đng phát hành và s dng th và các văn bn tha thun khác v vic cp tín dng gia t chc phát hành th vi ch th (nếu có).

T chc phát hành th phi có quy đnh ni b v cp tín dng qua th tín dng phù hp vi quy đnh pháp lut v đm bo an toàn trong hot đng cp tín dng, trong đó quy đnh c th v đi tượng, hn mc, điu kin, thi hn cp tín dng, thi hn tr n, lãi sut áp dng, quy trình thm đnh và quyết đnh cp tín dng qua th theo nguyên tc phân đnh rõ trách nhim gia khâu thm đnh và quyết đnh cp tín dng.

Bên cnh đó, t chc phát hành th xem xét và quyết đnh cp tín dng qua th tín dng cho ch th đáp ng đy đ các điu kin sau: Ch th thuc đi tượng quy đnh ti khon 1 và khon 2 Điu 16 Thông tư này và không thuc đi tượng không được cp tín dng quy đnh ti Điu 126 Lut các t chc tín dng (đã được sa đi, b sung); Ch th s dng tin vay đúng mc đích và có kh năng tài chính đm bo tr n đúng hn.

T chc phát hành th xem xét và yêu cu ch th áp dng các bin pháp bo đm thc hin nghĩa v tr n theo quy đnh ca pháp lut.

Hn mc th tín dng đi vi cá nhân quy đnh ti khon 1 Điu 126 Lut các t chc tín dng (đã được sa đi, b sung) như sau: Trường hp phát hành th tín dng có tài sn bo đm: hn mc tín dng cp cho ch th do t chc phát hành th xác đnh theo quy đnh ni b ca t chc phát hành th v cp tín dng qua th tín dng và ti đa là 01  t đng Vit Nam; Trường hp phát hành th tín dng không có tài sn bo đm: hn mc tín dng cp cho ch th ti đa là 500 triu đng Vit Nam.

Vic cho vay theo hn mc thu chi đi vi th ghi n ca t chc phát hành th phi tuân th theo các quy đnh hin hành ca pháp lut và ca Ngân hàng Nhà nước v cho vay. Vic cp tín dng qua th tín dng, cho vay theo hn mc thu chi đi vi th ghi n ca t chc phát hành th phi tuân th quy đnh v hn chế cp tín dng, gii hn cp tín dng ti Điu 127, Điu 128 Lut các t chc tín dng và hướng dn ca Ngân hàng Nhà nước.

Xem 256 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng