Thứ năm, 13 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Vietcombank sáng tạo trong giai đoạn Covid-19

Vietcombank sang tao trong giai doan Covid 19Đón đu xu hướng giao dch không dùng tin mt trong giai đon Covid-19, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã xây dng các gói sn phm phù hp vi nhu cu s dng ca khách hàng cũng như xu thế phát trin ca cuc sng.

T ngày 01/02/2021, Vietcombank chính thc ra mt 4 gói tài khon hoàn toàn mi dành cho khách hàng cá nhân vi nhiu ưu đãi vượt tri khi giao dch th và giao dch trên ngân hàng s VCB Digibank nhm thúc đy giao dch không dùng tin mt trên nn tng công ngh s.

4 gói tài khon mi bao gm: VCB Eco, VCB Plus, VCB Pro, VCB Advanced vi tính năng đc bit vượt tri, d dàng đăng ký vi nhiu s la chn dành cho khách hàng.

Các gói tài khon bao gm các dch v ngân hàng thường xuyên và thiết yếu cho khách hàng như: Tài khon thanh toán; ng dng Ngân hàng s VCB Digibank; Thông báo thay đi s dư qua tin nhn OTT (OTT Alert); Th ghi n ni đa Vietcombank Connect 24 hoc Th ghi n quc tế Vietcombank Visa.

Khi s dng các Gói tài khon này, khách hàng ch cn đóng 1 mc phí “trn gói”, các phí riêng l ca tng dch v trong gói đu được hoàn toàn min phí. Đc bit, Vietcombank áp dng cơ chế phí ưu vit khi duy trì s dư trên tài khon thanh toán đáp ng mc yêu cu, khách hàng s không phi đóng phí duy trì gói hng tháng.

Bên cnh đó, khách hàng đang s dng dch v VCB Digibank có th d dàng đăng ký Gói tài khon mi ngay trên Ngân hàng s VCB Digibank. Vi nhng khách hàng khác, khách hàng có th đến bt kỳ đim giao dch nào trong hơn 600 đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc đ đăng ký gói tài khon 1 ln duy nht.

Bà Nguyn Th Kim Oanh - Phó Tng giám đc Vietcombank cho biết: “Các gói tài khon mi ra mt được xây dng vi mc tiêu ti ưu hóa li ích cho khách hàng. Chúng tôi tin tưởng và mong mun các gói tài khon s được đông đo khách hàng đón nhn, giúp khách hàng có tri nghim v sn phm dch v phù hp nht, giúp Vietcombank tiếp tc là s la chn ưu tiên ca hàng triu khách hàng ti Vit Nam”.

Khách hàng có th tri nghim 1 trong 4 gói tài khon mi vi nhng la chn được thiết kế phù hp vi nhu cu giao dch ngân hàng ph biến trong thi đi ngân hàng s. Gói VCB Eco dành cho khách hàng có nhu cu giao dch cơ bn vi ưu đãi min phí chuyn khon trong h thng Vietcombank.

Gói VCB Plus và Gói VCB Pro dành cho nhng khách hàng có giao dch thường xuyên vi ưu đãi min toàn b phí chuyn tin trong và ngoài h thng qua VCB Digibank. Gói VCB Advanced phù hp vi khách hàng kinh doanh hoc mua sm trc tuyến khi được tích hp th ghi n quc tế Visa Platinum vi ưu đãi hoàn tin 0,3% giá tr chi tiêu, ti đa lên đến 5 triu đng mi quý.

Xem 1325 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng