In trang này

Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất cắt giảm thêm một loại phí đến hết năm 2021

Bo Tai chinh tiep tuc de xuat cat giam them mot loai phi den het nam 2021B Tài chính d kiến tiếp tc gim phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s, giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s, giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s.

B Tài chính hin đang ly ý kiến rng rãi v d tho thông tư quy đnh mc thu, np phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s, giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s, giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s. Trong đó, B Tài chính điu chnh gim mc phí này.

Theo d tho thông tư, doanh nghip khi np h sơ đ ngh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s, giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s, giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s phi np phí.

Trong đó, k t ngày thông tư có hiu lc đến hết ngày 31/12/2021, np phí bng 90% mc thu phí quy đnh ti Mc I và Mc II Biu mc thu phí, l phí ban hành kèm theo Thông tư s 249/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s; giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s; giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s và l phí cp giy phép nhp khu sn phm mt mã dân s.

Trong thi gian có hiu lc ca Thông tư này, không np phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s, giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s, giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s theo mc thu phí quy đnh ti Mc I và Mc II Biu mc thu phí, l phí ban hành kèm theo Thông tư s 249/2016/TT-BTC.

K t ngày 01/01/2022 tr đi, np phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s, giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s, giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s theo mc quy đnh ti Thông tư s 249/2016/TT-BTC.

B Tài chính đ xut thông tư có hiu lc thi hành k t ngày ký đến hết ngày 31/12/2021. Các ni dung v phm vi điu chnh, đi tượng áp dng, người np, t chc thu, mc thu, kê khai, np phí; qun lý, s dng phí và các ni dung khác liên quan không quy đnh ti Thông tư này thc hin theo quy đnh ti Thông tư s 249/2016/TT-BTC.

Như vy, d tho thông tư này cùng vi hàng lot chính sách gim các loi phí, l phí đã ban hành ca B Tài chính nhm kp thi gim thiu khó khăn do dch Covid-19 gây ra cho doanh nghip, h cá nhân kinh doanh, th hin tinh thn sn sàng đng hành, kp thi h tr cng đng doanh nghip, người np thuế.

Xem 185 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng