Chủ nhật, 09 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển đối tác

Vietcombank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển đối tác

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 02 Chuyên viên Phát triển đối tác vào làm vic ti Phòng Phát trin kênh s và đi tác thuc Tr s chính (làm vic ti TP. Hà Ni).

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên xem chi tiết tại đây.

Thi gian, hình thc nhn h sơ:

- Thi gian:T ngày 24/02/2021 đến 24h00 ngày 09/3/2021 (Nhn h sơ trong 14 ngày, k c th By và Ch Nht).

- Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến (Thc hin np h sơ trc tuyến tại đây).

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1)và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng VCB (https://tuyendung.vietcombank.com.vn/ --> Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 03/2021;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank: 0941924346/0941924347.

Xem 804 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng