In trang này

Xử lý trong trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin thẻ tín dụng như thế nào?

Hinh anh thanh toan qua theThi gian qua, xut hin không ít trường hp khách hàng b mt th hoc l thông tin th tín dng. Vic x lý ra sao đi vi hai trường hp này nhm đm bo quyn li, không nh hưởng đến vn đ tài chính được khách hàng hết sc quan tâm.

Theo Điu 19 Thông tư s 03/VBHN-NHNN ngày 15/01/2021 ca Ngân hàng Nhà nước quy đnh v hot đng th ngân hàng: khi mt th hoc l thông tin th, ch th phi thông báo ngay cho t chc phát hành th.

Khi nhn được thông báo ca ch th, t chc phát hành th phi thc hin ngay vic khóa th và phi hp vi các bên liên quan đ thc hin các bin pháp nghip v cn thiết khác nhm ngăn chn các thit hi có th xy ra, đng thi thông báo li cho ch th.

Thi hn t chc phát hành th hoàn thành vic x lý thông báo nhn được t ch th không quá 05 ngày làm vic đi vi th có BIN do Ngân hàng Nhà nước cp hoc 10 ngày làm vic đi vi th có BIN do t chc th quc tế cp k t ngày nhn được thông báo ca ch th.

Cũng theo quy đnh tai Thông tư này, trong trường hp th b li dng, gây ra thit hi, t chc phát hành th và ch th phân đnh trách nhim và thương lượng cách x lý hu qu. Trường hp hai bên không thng nht thì vic x lý được thc hin theo quy đnh ca pháp lut.

Xem 200 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng