Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Khai thông khả năng tiếp cận và khai thác các tài sản trí tuệ

Khai thong kha nang tiep can va khai thac cac tai san tri tueQuyn li ca toàn b xã hi nói chung s luôn là trng tâm trong vic xây dng các quy đnh trong các chính sách ln ca d án Lut S hu trí tu, t các khâu sáng to, xác lp quyn, bo h quyn, cho đến khai thác và thc thi quyn s hu trí tu.

S lượng bo h ch dn đa lý tăng mnh

Năm 2020, mc dù bi cnh dch COVID-19 nh hưởng đến mi mt ca đi sng, s lượng đơn đăng ký sáng chế, đăng ký nhãn hiu, s lượng bo h ch dn đa lý vn tăng mnh.

Theo Cc S hu trí tu (B KH&CN), năm 2020, đơn v đã tiếp nhn hơn 8.300 đơn đăng ký sáng chế/gii pháp hu ích, tăng khong 3,1% so vi năm 2019. Trong khi s lượng đơn đăng ký sáng chế/gii pháp hu ích ca các ch th nước ngoài gim 2% thì s lượng đơn đăng ký sáng chế/gii pháp hu ích ca các ch th Vit Nam tăng 35% (1.505 đơn đăng ký sáng chế/gii pháp hu ích năm 2020 so vi 1.115 đơn năm 2019).

Kết qu, s lượng đơn đăng ký sáng chế/gii pháp hu ích được kết thúc thm đnh ni dung (t chi hoc cp bng) là 7.155 đơn (tăng khong 16,1% so vi năm 2019). Đc bit, s văn bng bo h sáng chế/gii pháp hu ích được cp năm 2020 tăng 57,3% so vi năm 2019.

V đăng ký nhãn hiu, s lượng đơn đăng ký nhãn hiu (bao gm c nhãn hiu quc gia và nhãn hiu quc tế) np vào Cc S hu trí tu năm 2020 tăng 1,6% so vi năm 2019; s lượng đơn được kết thúc thm đnh ni dung (bao gm c nhãn hiu quc gia và nhãn hiu quc tế) tăng 9,7% so vi năm 2019, trong đó s văn bng bo h cp ra tăng 16,2%.

Cũng trong năm 2020, mc dù bi cnh thế gii và trong nước có nhiu khó khăn, biến đng nhưng s lượng đơn đăng ký ch dn đa lý được tiếp nhn và giy chng nhn đăng ký ch dn đa lý được cp đt mc cao nht t trước đến nay.

Năm 2020, Cc S hu trí tu tiếp nhn 22 đơn và cp 21 giy chng nhn đăng ký ch dn đa lý. Tương t các năm trước đây, cơ cu sn phm các ch dn đa lý được cp Giy chng nhn đăng ký trong năm va qua không có nhiu thay đi, ch yếu vn là các sn phm nông nghip, không có sn phm chế biến.

Các sn phm được cp Giy chng nhn đăng ký ch dn đa lý trong năm đu là các sn phm tươi sng, trong đó có 6 sn phm là hoa qu tươi (su riêng Cái Mơn, na dai Lc Nam, thanh long Châu Thành Long An, cam Hàm Yên, bưởi Kh Lĩnh, khóm Cu Đúc), 03 sn phm thy hi sn (tôm hùm Phú Yên, ba ba Văn Chn, yến sào Khánh Hòa), còn li các nông sn khác bao gm gia v, đng vt tươi sng và go (ti An Thnh, ti Lý Sơn, tho qu V Xuyên, quế Trà Bng, vt C Lũng và go Ba Chăm Mang Yang).

Các t chc np đơn đăng ký và qun lý các ch dn đa lý được np trong năm 2020 vn là các cơ quan hành chính nhà nước. Điu này cho thy s tham gia ca các hi ngh nghip, các t chc sn xut, kinh doanh sn phm ch dn đa lý vào quá trình xây dng h sơ đăng ký và qun lý ch dn đa lý vn còn rt hn chế.

Như vy, tính đến hết năm 2020, Vit Nam đã bo h 94 ch dn đa lý trong đó có 88 ch dn đa lý ca Vit Nam và 6 ch dn đa lý ca nước ngoài. Hip đnh Thương mi t do Vit Nam-EU (EVFTA) (có hiu lc vào ngày 01/08/2020) cũng đã m ra “cơ hi vàng” cho 39 ch dn đa lý ca Vit Nam khi được chính thc bo h và hưởng các ưu đãi thuế quan trong xut khu ti Liên minh châu Âu. Đng thi, theo Hip đnh này, Vit Nam đã bo h thêm 169 ch dn đa lý ca Liên minh châu Âu.

Hoàn thin chính sách, pháp lut v s hu trí tu

Công tác xây dng và hoàn thin chính sách, pháp lut v s hu trí tu luôn được Cc S hu trí tu xác đnh là mt trong nhng nhim v trng tâm trong công tác qun lý nhà nước v s hu trí tu.

Theo ông Đinh Hu Phí, Cc trưởng Cc S hu trí tu, quyn li doanh nghip Vit Nam nói riêng, quyn li ca toàn b xã hi nói chung s luôn là trng tâm trong vic xây dng các quy đnh trong các chính sách ln ca d án Lut S hu trí tu (d kiến s trình Quc hi xem xét, cho ý kiến ti Kỳ hp tháng 10/2021 và trình Quc hi thông qua vào Kỳ hp tháng 5/2022), t các khâu sáng to, xác lp quyn, bo h quyn, cho đến khai thác và thc thi quyn s hu trí tu. Các quy đnh trong Lut s to hành lang pháp lý nhm khai thông kh năng tiếp cn và khai thác các tài sn trí tu t ngân sách Nhà nước.

Bên cnh đó, d tho Lut cũng có các quy đnh v to thun li cho quá trình thc hin th tc đăng ký và xác lp quyn nhm ci thin các quy đnh liên quan đến th tc, thi hn, thành phn h sơ... theo hướng gn nh, thun tin, minh bch, giúp các doanh nghip có th xác lp quyn s hu trí tu ca mình mt cách nhanh chóng, d dàng hơn… Hay các quy đnh v tăng cường hiu qu hot đng h tr v s hu trí tu hoc v nâng cao hiu qu ca hot đng thc thi quyn s hu trí tu cũng giúp cho vic thc thi quyn s hu trí tu nghiêm minh hơn.

Trong thi gian ti, Cc S hu trí tu s tiếp tc tham mưu cho B KH&CN ưu tiên, tp trung h tr hot đng truy soát ngun gc, cht lượng, phát trin sn phm ch lc đa phương được bo h quyn s hu trí tu theo chui giá tr, tăng cường h tr bo h tài sn trí tu ca Vit Nam ti các th trường ln trên thế gii. Đi mi căn bn cách tiếp cn, đưa s hu trí tu thc s tr thành công c quan trng nâng cao năng lc cnh tranh quc gia.

Theo Chinhphu.vn

Xem 226 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng