Chủ nhật, 16 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Ngân hàng số: Cần triển khai đồng bộ xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử

eKYC cua da mo nhung khong nen voiNgân hàng s là mô hình hot đng, kinh doanh ngân hàng da trên công ngh vi vic s hóa toàn b hot đng ngân hàng t sn phm - dch v đến t đng hóa h thng x lý ni b. Chuyn đi s đang là la chn bt buc cho các ngân hàng trên thế gii và ti Vit Nam trong k nguyên s.

Trong các din đàn gn đây, nhiu chuyên gia công ngh ngân hàng nhn mnh: “Không th nói ti ngân hàng s ti Vit Nam nếu không thc hin được e-KYC (xác thc khách hàng bng phương thc đin t) - bi đây là dch v nn tng thiết yếu cho vic phát trin mô hình ngân hàng s”. Trong khi đó, vic xây dng cơ s D liu Quc gia v dân cư được coi là yếu t quan trng đ các ngân hàng trin khai đng b hơn vic đnh danh, xác thc khách hàng bng phương thc đin t.

Ngân hàng s là mô hình hot đng, kinh doanh ngân hàng da trên công ngh vi vic s hóa toàn b hot đng ngân hàng t sn phm - dch v đến t đng hóa h thng x lý ni b. Chuyn đi s đang là la chn bt buc cho các ngân hàng trên thế gii và ti Vit Nam trong k nguyên s.

Vit Nam đang đng trước cơ hi ln đ thúc đy nhanh quá trình s hóa ngân hàng. C th, hin có trên 50% dân s s hu smartphone, 130 triu thuê bao di đng, dân s dưới tui 35 chiếm trên 50%, thuê bao Internet khong 67%, thi gian s dng smartphone trung bình 1 ngày ca người Vit là 2 gi. Tăng trưởng TMĐT đt tc đô 30%/năm.

Trước s phát trin ca vic ng dng công ngh s, cùng vi nhu cu s dng các sn phm dch v có yếu t công ngh ngày càng cao ca khách hàng, đc bit là thế h tr ưa chung công ngh, vic chuyn đi s là mt xu thế tt yếu liên quan đến s tn ti và phát trin ca các ngân hàng trong môi trường cnh tranh sâu sc hin nay. Ngoài ra,  COVID-19 là yếu t cng hưởng đy nhanh quá trình này - khi hình thc thanh toán phi tiếp xúc, thương mi đin t được la chn nhiu hơn.

Ngân hàng đy mnh chuyn đi s

Theo kho sát mi nht ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 95% các ngân hàng tham gia kho sát đã và đang có kế hoch xây dng, trin khai Chiến lược chuyn đi s. Trong đó, 38% đã phê duyt chiến lược chuyn đi s hoc tích hp chuyn đi s trong chiến lược phát trin kinh doanh, công ngh thông tin.

Nhng năm gn đây, các ngân hàng Vit Nam đã ch đng nghiên cu, phát trin các sn phm, dch v ngân hàng s trên nn tng di đng trc tuyến, Internet, đm bo x lý giao dch tài chính nhanh chóng, an toàn, nhm nâng cao tri nghim và s hài lòng ca khách hàng. Hu hết các ngân hàng đu ng dng các công ngh mi, gii pháp k thut như đin toán đám mây, phân tích d liu, d liu ln, t đng hóa quy trình bng robot, trí tu nhân to/ hc máy, Blockchain, eKYC,… trong các hot đng nghip v và cung ng sn phm, dch v đ nâng cao hiu qu hot đng và tăng tri nghim khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình phát trin hướng đến ngân hàng s, các ngân hàng phi đi mt vi các thách thc như: đi mi quy trình nghip v, mô hình kinh doanh mi phù hp vi xu hướng ng dng công ngh ca cuc Cách mng công nghip ln th tư (CMCN 4.0), thiếu ht ngun nhân lc cht lượng cao trong các lĩnh vc chuyên sâu gn vi nghip v và công ngh, thách thc liên quan đến d liu cũng như ri ro đến t vic hp tác vi các công ty công ngh tài chính (Fintech). Do đó, đòi hi các ngân hàng phi đu tư ln v h tng công ngh thông tin, đào to, nâng cao cht lượng ngun nhân lc và đm bo an ninh, an toàn hot đng ngân hàng trong k nguyên s; có nhng gii pháp nhm ngăn nga ri ro an ninh mng phát sinh t các hành vi gian ln, la đo khách hàng, tn công mng vào h thng ca ngân hàng; đm bo tính riêng tư d liu người dùng.

Bên cnh đó, ngân hàng cn tính toán bài toán chi phí đu tư không h nh đ có hiu qu vào cơ s h tng công ngh thông tin, các công ngh mi. Đng thi, có chính sách thu hút, gi chân tài năng v k thut s ca ngân hàng. Ngoài ra, cn có phân tích, đánh giá được s khác bit v kh năng tiếp nhn công ngh s ca khách hàng tùy theo vùng min, hành vi khách hàng khác bit theo la tui đ có chiến lược đu tư, cung ng sn phm. Thêm na là mc đ sn sàng hp tác ca đi tác; xác đnh quan h, mc đ hp tác - cnh tranh gia ngân hàng vi các công ty Fintech.

tm quc gia, mt trong nhng thách thc quan trng trong trin khai ngân hàng s là Vit Nam cn có cơ s d liu đnh danh toàn quc hay cơ s quc gia v dân cư. Được biết, ngày 17/8/2020,  B Công an đã ra mt Trung tâm D liu Quc gia v dân cư. Đây là d án công ngh thông tin ln nht Vit Nam t trước đến nay, chuyn đi phương thc qun lý con người t phương thc cũ sang phương thc mi ng dng khoa hc công ngh, xây dng s dng Cơ s D liu Quc gia v dân cư, căn cước công dân; cũng là công vic có ý nghĩa đc bit quan trng không nhng ca lc lượng Công an nhân dân, mà còn là ct lõi đ xây dng Chính ph đin t, kinh tế s.

Cơ s d liu quc gia v dân cư được hiu là tp hp thông tin cơ bn ca tt c công dân Vit Nam được chun hóa, s hóa, lưu tr, qun lý bng cơ s h tng thông tin đ phc v qun lý nhà nước và giao dch ca cơ quan, t chc, cá nhân. Khi có cơ s d liu quc gia v dân cư, quá trình s hóa ngân hàng din ra thun li hơn, các giao dch ngân hàng được thc hin nhanh chóng hơn. Các thông tin khách hàng đu được s hóa, tin cho vic truy cu d liu và giao dch. Khi đó, khách hàng có th thc hin mi giao dch ngân hàng qua internet hoc các phương thc giao dch đin t khác thay vì phi ti quy, ngân hàng cũng tin trong cung cp dch v trên nn tng s hóa. Nh h thng cơ s d liu quc gia v dân cư, các ngân hàng s trin khai đng b hơn vic đnh danh, xác thc khách hàng bng phương thc đin t (e-KYC).

Thm chí, trong các din đàn gn đây, nhiu chuyên gia công ngh ngân hàng còn nhn mnh không th nói ti ngân hàng s ti Vit Nam nếu không thc hin được e-KYC... Mô hình kinh doanh truyn thng lâu nay vn đòi hi nhiu giy t, th tc đang dn chuyn sang mô hình kinh doanh s, cung ng sn phm, dch v trên nn tng s nhm đáp ng nhu cu, đòi hi ngày càng cao ca khách hàng. Trong đó, vic nhn biết khách hàng bng phương thc đin t ngày càng đóng vai trò quan trng, là dch v nn tng thiết yếu cho vic phát trin mô hình ngân hàng s. Hiu đơn gin, thay vì đnh danh khách hàng bng gp mt trc tiếp, đi chiếu giy t tuỳ thân, e-KYC s đnh danh khách hàng t xa bng phương thc đin t da trên công ngh như xác thc sinh trc hc, nhn din khách hàng qua AI, đi chiếu thông tin cá nhân được liên thông vi cơ s d liu tp trung đnh danh khách hàng...

Đ trin khai ngân hàng s hiu qu

Đ h tr, to thun li cho các ngân hàng trong hot đng kinh doanh, cung ng sn phm, dch v, phù hp theo ch trương ca Chính ph v chuyn đi s, thúc đy đi mi sáng to, thi gian qua, NHNN đã nghiên cu, ban hành Kế hoch hành đng ca ngành Ngân hàng nhm tăng cường kh năng tiếp cn cuc CMCN 4.0; sa đi, b sung, ban hành quy đnh pháp lý h tr chuyn đi s, phát trin dch v ngân hàng s như: Ngh đnh 87/2019/NĐ-CP sa đi Ngh đnh 116/2013/NĐ-CP hướng dn Lut phòng, chng ra tin, trong đó cho phép các t chc tài chính s dng công ngh đ thiết lp mi quan h ln đu cho khách hàng; Thông tư 16/2020/TT-NHNN hướng dn vic m tài khon thanh toán cá nhân bng phương tin đin t (eKYC)…

Đ đm bo an toàn, hiu qu khi trin khai e-KYC, Thông tư 16 quy đnh nguyên tc, yêu cu bt buc đi vi các TCTD trong trin khai m tài khon thanh toán bng phương thc đin t nhm đm bo quy trình trin khai cht ch, hn chế ri ro có th xy ra, như: Phi xây dng, công khai quy trình, th tc m tài khon thanh toán bng phương thc đin t phù hp vi quy đnh pháp lut v phòng, chng ra tin, pháp lut v giao dch đin t và các quy đnh pháp lut liên quan, trong đó phi cnh báo khách hàng v các hành vi không được thc hin trong quá trình m và s dng tài khon thanh toán bng phương thc đin t;

Phi đáp ng mt s yêu cu ti thiu trong quá trình m và s dng tài khon thanh toán bng phương thc đin t: Có bin pháp k thut đ đnh danh khách hàng; Có bin pháp ngăn chn các hành vi làm sai lch vic xác minh thông tin nhn biết khách hàng; Có bin pháp đ kim tra, xác minh thông tin nhn biết khách hàng; Phi lưu tr, bo qun đy đ, chi tiết theo thi gian; Yêu cu áp dng hn mc giao dch ti đa qua các tài khon thanh toán m bng phương thc đin t ca khách hàng không vượt quá 100 triu đng/tháng/khách hàng. Vic áp dng hn mc giao dch qua tài khon thanh toán m bng phương thc đin t là mt trong các bin pháp qun lý ri ro. Tuy nhiên, Thông tư 16 cũng quy đnh mt s trường hp có th áp dng hn mc giao dch cao hơn.

Ngoài ra, đ vic đnh danh khách hàng được đng b và hiu qu nht, cn thiết phi xây dng cơ s h tng d liu quc gia dân cư đ có th xác thc khách hàng, h tr cho các gii pháp thanh toán, trong đó có thanh toán di đng. Cùng vi đó là có chính sách cho phép cơ s d liu quc gia dân cư có th được chia s, kết ni m vi các ngành dch v như ngân hàng, vin thông, bo him… đ h tr phát trin dch v ngân hàng s, tài chính s, thúc đy ph cp tài chính cho người dân, đc bit khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trong thi gian ti, NHNN cho biết s tiếp tc hoàn thin và trình Th tướng Chính ph ban hành Ngh đnh v thanh toán không dùng tin mt thay thế Ngh đnh 101/2012/NĐ-CP, Cơ chế pháp lý th nghim cho hot đng công ngh tài chính (Fintech) trong lĩnh vc ngân hàng (Regulatory Sandbox). NHNN cũng đang xây dng và d kiến s sm ban hành Kế hoch chuyn đi s ngành Ngân hàng trin khai Quyết đnh 749/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph phê duyt chương trình chuyn đi s quc gia đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030.

Đ trin khai ngân hàng s thành công, các ngân hàng cn tp trung thay đi nhn thc, tư duy t cp lãnh đo cao nht ca ngân hàng xung đến toàn th nhân viên, xây dng văn hóa thích ng linh hot, dám th nghim, đi mi thm thu trong toàn b ngân hàng, ly phương châm hot đng đt khách hàng làm trung tâm nhm bo v quyn li, gia tăng li ích khách hàng.

Đng thi, ngân hàng cn tn dng các mô hình kinh doanh đi mi sáng to và ch đng nm bt, ng dng các công ngh s vào đi mi hot đng nghip v, cung ng sn phm, dch v.

Ngoài ra, truyn thông, giáo dc tài chính có vai trò quan trng, qua đó nâng cao kiến thc, k năng s dng sn phm, dch v tài chính ngân hàng, giúp gim thiu ri ro trong s dng dch v, tăng kh năng tiếp cn dch v ngân hàng s, thúc đy thanh toán không dùng tin mt.

Theo http://www.div.gov.vn/

Xem 198 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng