Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Ngành Thuế đẩy nhanh cấp tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân

Nganh Thue day nhanh cap tai khoan giao dich dien tu cho ca nhanĐ to thun li cho người np thuế khi thc hin giao dch đin t vi cơ quan thuế, Tng cc Thuế yêu cu cơ quan thuế các cp tp trung đy mnh t chc trin khai cp tài khon giao dch đin t trong lĩnh vc thuế đi vi cá nhân.

Trin khai dch v thuế đin t đi vi đi tượng người np thuế là cá nhân, t năm 2017, Tng cc Thuế đã ban hành nhiu công văn hướng dn trin khai. Ngày 20/09/2019, B Tài chính ban hành Thông tư s 66/2019/TT-BTC sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 ca B Tài chính hướng dn v giao dch đin t trong lĩnh vc thuế.

Tng cc Thuế cho biết, qua theo dõi d liu trên h thng thuế đin t (ETAX) và H thng thông tin qun lí thuế tp trung (TMS) t ngày trin khai đến hết 28/12/2020 cho thy, mc dù các cc thuế đã thc hin trin khai đin t tuy nhiên cho đến nay ch có mt s cc thuế đã đt hiu qu cao trong thc hin cp tài khon giao dch đin t và dch v thuế đin t như: Cc Thuế TP. H Chí Minh, Hà Ni, Đà Nng, Bình Dương, Bc Ninh, Thái Nguyên... Bên cnh đó, vn còn tn ti mt s cc thuế có s lượng tài khon giao dch đin t và t khai đin t đt rt thp như: Cc Thuế Bc Cn, Đin Biên, Lai Châu, Hà Giang...

S lượng cá nhân đăng ký tài khon giao dch đin t chiếm t l rt thp so vi s lượng người np thuế là cá nhân mà cơ quan thuế đang qun lý. Theo s liu ca Tng cc Thuế, ch có 205,459 s tài khon đăng ký giao dch đin t, chiếm rt ít so vi tng s người np thuế là cá nhân có mã s thuế đang hot đng hin nay.

Do đó, đ m rng trin khai dch v khai np thuế đin t đi vi đi tượng cá nhân phm vi toàn quc, to thun li cho người np thuế khi thc hin giao dch đin t vi cơ quan thuế, cũng như to điu kin thun li cho người np thuế trong vic thc hin quyết toán thuế TNCN năm 2020, Tng cc Thuế đã ban hành Công văn s 377/TCT-DNNCN ngày 5/2/2021 yêu cu cc thuế các tnh, thành ph đy mnh t chc trin khai cp tài khon giao dch đin t trong lĩnh vc thuế đi vi cá nhân.

Tng cc Thuế yêu cu cc thuế các tnh, thành ph t chc cp tài khon giao dch đin t cho cá nhân. Trường hp cá nhân đã được cp tài khon giao dch đin t thì người np thuế s dng tài khon đã được cp đ thc hin các dch v thuế đin t đã được cung cp trên h thng ETAX. Trường hp cá nhân chưa được cp tài khon giao dch thuế đin t có th đến bt kỳ cơ quan thuế đ được cp tài khon.

Trường hp cá nhân đã có tài khon trên Cng Dch v công quc gia thì được phép đăng ký tài khon giao dch thuế đin t thông qua Cng dch v công Quc gia mà không cn phi đến cơ quan thuế.

Cơ quan thuế các cp xây dng kế hoch và ni dung tuyên truyn đ khuyến khích người np thuế là cá nhân có mã s thuế chưa có ch ký s được cp tài khon giao dch đin t và thc hin các dch v thuế đin t vi cơ quan thuế, đc bit các cá nhân có tài khon giao dch đin t kê khai np h sơ Quyết toán thuế thu nhp cá nhân trên dch v thuế đin t đ gim ách tc khi np h sơ giy ti các cơ quan thuế theo các ni dung đã được hướng dn ti các công văn ca Tng cc Thuế.

Tng cc Thuế cũng yêu cu các cc thuế tăng cường tuyên truyn, ph biến đ người np thuế biết được nhng li ích thiết thc khi trin khai vic lp tài khon giao dch thuế đin t vi cơ quan thuế, np h sơ khai thuế bng phương thc đin t đ người np thuế tích cc thc hin.

Đng thi, tuyên truyn v mc đích, li ích, cách thc đăng ký tài khon giao dch đin t, khai thuế đin t, tuyên truyn qua đài phát thanh, truyn hình, báo chí, trang thông tin đin t ca Cc Thuế... Đy mnh tuyên truyn rng rãi v n lc, kết qu ci cách ca ngành Thuế nhm to thun li hơn cho người np thuế thông qua vic cung cp các dch v thuế đin t.

Tng cc Thuế lưu ý, thông tin tuyên truyn phi thường xuyên, liên tc theo nhiu hình thc, bo đm mi người np thuế tiếp cn và hiu rõ quy trình, trình t, th tc đăng ký tài khon giao dch đin t.

Xem 218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng