Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Năm 2020 Agribank trả lại trên 104 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng

Năm 2020 Agribank trả lại trên 104 tỷ đồng tiền thừa cho khách hàng

Năm 2020, hot đng tin t,kho qu trong h thng Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) tiếp tc đt được nhng kết qu đáng ghi nhn, đm bo an toàn tài sn; đóng góp tích cc trong công tác đu tranh phòng chng tin gi; tr li tin tha cho khách hàng trên 104 t đng.

Trong thi gian qua, các chi nhánh trong toàn h thng Agribank đã quán trit và t chc trin khai đm bo kp thi theo đúng các quy đnh, hướng dn, ch đo ca NHNN và Agribank liên quan đến lĩnh vc tin t - kho qu. Công tác tin t - kho qu trong toàn h thng đã đt được nhng kết qu tt, đáp ng kp thi nhu cu tin mt ca khách hàng c v s lượng và cơ cu mnh giá; công tác kim đếm, thu chi, đóng gói, giao nhn, bo qun, vn chuyn tin mt, tài sn quý, giy t có giá được thc hin đúng quy đnh, đm bo an toàn, đóng góp tích cc trong công tác đu tranh phòng chng tin gi và tr li tin tha cho khách hàng.

Tích cc đu tranh phòng, chng tin gi

Năm 2020, tin gi và nn lưu hành tin gi đã nh hưởng không nh đến nn kinh tế, đi sng ca nhân dân, gây khó khăn trong hot đng giao dch tin mt ca ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng. Vi tinh thn trách nhim và kinh nghim tích lũy t thc tế ca đi ngũ làm công tác kho qu, máy móc thiết b phc v cho công tác kim đếm tin được trang b đy đ, công tác tp hun được chú trng nên đã giúp cho cán b làm công tác thu - chi tin mt nm vng nhng đc đim thông tin phân bit tin tht gi khi giao dch vi khách hàng... ch tính riêng trong năm 2020, toàn h thng Agribank đã thu gi 1.121 t tin gi vi tng s tin 333 triu đng np v Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy đnh.

Tr li tin tha cho khách hàng trên 104 t đng

Phát huy phm cht trung thc, liêm khiết ca người cán b Ngân hàng, đi ngũ cán b th kho tin, th qu, kim ngân, giao dch viên trong h thng Agribank đã to được lòng tin trong giao dch tin mt vi khách hàng. Trong quá trình thu chi tin mt xác đnh được các trường hp tha tin đã tr li cho khách hàng. Năm 2020, toàn h thng đã tr li tin tha cho khách hàng vi 27.071 món/tng s tin là 104.274 triu đng. Trong đó, tr li cho khách hàng là cá nhân gm 26.641 món/s tin là 101.211 triu đng; tr li cho khách hàng là pháp nhân gm 430 món/s tin là 3.064 triu đng

Các chi nhánh tr li cho khách hàng s tin ln trong năm 2020 như: Chi nhánh Hi Dương: 2.150 món/tng s tin 6.108 triu đng; Chi nhánh Đng Tháp: 1.289 món/tng s tin 4.764 triu đng; Chi nhánh Khánh Hòa: 999 món/tng s tin 2.013 triu đng; Chi nhánh Sơn La: 987 món/ tng s tin 2.796 triu đng; Chi nhánh Nam Ngh An: 814 món/tng s tin 3.277 triu đng; Chi nhánh Bến Tre: 800 món/ tng s tin 1.738 triu đng; Chi nhánh Bình Đnh: 760 món/tng s tin 2.663 triu đng; Chi nhánh Đng Nai: 699 món/ tng s tin 2.263 triu đng.

Cán b tr tin tha nhng món tin ln: bà Võ Hoàng Yến -Chi nhánh Cn Thơ II: 1.000 triu đng; bà Vũ Th Thanh Huyn - Chi nhánh Yên Bái: 755.450 triu đng; bà  Nguyn Th Thương Huyn - Chi nhánh Nam Ngh An: 600 triu đng; bà Nguyn Th Anh Thơ - Chi nhánh Tây Ninh: 600 triu đng; bà Nguyn Th Ngân Hà - Chi nhánh Hi Dương: 500 triu đng; bà Phm Th Hng Ngân - Chi nhánh Tây Bình Phước: 500 triu đng; bà Phm Th Trâm - Chi nhánh Tân BÌnh: 500 triu đng; bà Nguyn Th Thanh Tuyn - Chi nhánh Đng Tháp: 500 triu đng,...

Cán b tr nhiu món tin tha: bà Nguyn Th Kim Cúc - Chi nhánh Bình Thun: 301 món, s tin 529 triu đng; bà Đoàn Tuyến Lan - Chi nhánh Hi Dương: 181 món, s tin 316 triu đng;  bà Lê Th Tho Oanh - Chi nhánh Đng Nai: 173 món, s tin 262 triu đng; bà Lê Th Thanh Huyn - Chi nhánh Bình Dương: 138 món, s tin 386 triu đng; ông Trn Văn Đoàn - Chi nhánh Bình Đnh: 137 món, s tin 309 triu đng; bà Nguyn Th Thu Trang - Chi nhánh Đng Tháp: 124 món, s tin 386 triu đng,...

Vic tr li tin tha cho khách hàng ca đi ngũ người lao đng làm công tác th kho, th qu, kim ngân, giao dch viên trong h thng Agribank đã th hin s thm nhun tư tưởng, đo đc H Chí Minh, đc tính trung thc, liêm khiết ca đi ngũ cán b được giáo dc và phát huy cao đ. Qua kinh nghim trong công tác và ý thc trách nhim, đi ngũ người lao đng làm công tác th kho, th qu, kim ngân, giao dch viên đã góp phn tô đm thêm truyn thng tt đp ca ngành, được đông đo khách hàng trân trng và khen ngi, tiếp tc gi trn nim tin vi Agribank, mt ngân hàng hot đng theo tôn ch “Mang phn thnh ti khách hàng”.

Xem 1170 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng