Thứ năm, 13 Tháng 5 2021
TIN MỚI

DIV khu vực Tây Bắc Bộ tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tại Đại hội thường niên QTDND

DIV khu vuc Tay Bac Bo tuyen truyen chinh sach bao hiem tien guiVi vai trò, trách nhim đưa chính sách đến gn vi công chúng, công tác tuyên truyn thi gian qua luôn được Bo him tin gi Vit Nam (DIV) Chi nhánh khu vc Tây Bc B chú trng đy mnh, nhm hin thc hóa mc tiêu đưa chính sách bo him tin gi tr thành “công c an dân” ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước trong hot đng ngân hàng.

Bám sát kế hoch Đi hi thành viên thường niên ca qu tín dng nhân dân (QTDND) trên đa bàn, trong tháng đu năm 2021, Chi nhánh đã tích cc trin khai công tác tuyên truyn, phi hp vi QTDND Ph Mi (tnh Lào Cai), QTDND xã Hương Lung và QTDND xã Bng Luân (tnh Phú Th) tuyên truyn chính sách bo him tin gi ti Đi hi thành viên thường niên ca Qu.

Ti đi hi, đi din Chi nhánh đã gii thiu tng quan chính sách bo him tin gi, phát phóng s tuyên truyn v 20 năm hot đng ca DIV và d tho quyết đnh ca Th tướng Chính ph v hn mc bo him tin gi mi ti tp th lãnh đo, cán b  và thành viên ca Qu. Thông qua hot đng tuyên truyn, người gi tin ti QTDND có cơ hi tìm hiu hot đng ca Qu trong mi liên h vi t chc bo him tin gi, t đó gia tăng nim tin công chúng đi vi h thng các t chc tín dng (TCTD) dưới cam kết vng chc ca Chính ph trong vic bo v quyn li chính đáng ca người gi tin.

Vi mc tiêu đưa chính sách bo him tin gi đi vào cuc sng, Chi nhánh đã tiến hành phân b các n phm tuyên truyn chính sách bo him tin gi và vt phm mang du n ca DIV ti các đi biu và thành viên tham d Đi hi. Đng thi, đ góp phn n lc cùng Chính ph và nhân dân c nước nâng cao cnh giác phòng chng dch bnh covid-19, Chi nhánh đã phát nước ra tay cho mi cá nhân tham d Đi hi theo đúng tinh thn và ch đo ca Tng Giám đc DIV.

Phát biu ti đi hi, đi din lãnh đo Chi nhánh bày t: “Mi đơn v, mi cá nhân hãy dành s quan tâm hơn na ti chính sách bo him tin gi, quyn li hp pháp ca bn thân cũng như n lc ca Chính ph và các cơ quan thc thi chính sách bo v người gi tin. Đng thi thêm tin tưởng vào s vn hành và tính n đnh trong hot đng ca các t chc tham gia bo him tin gi là QTDND, đ cùng nhau xây dng nn tài chính - tin t an toàn, lành mnh và nhiu tim năng trong tương lai”.

Bế mc đi hi, đi din lãnh đo các QTDND đã đánh giá cao vai trò và đóng góp ca DIV trong vic duy trì s phát trin an toàn, lành mnh ca h thng các TCTD cũng như bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin. Các QTDND đ xut Chi nhánh tiếp tc trin khai mnh m và thường xuyên hơn na các hot đng tuyên truyn đ giúp các thành viên gi tin ti Qu tiếp nhn thêm nhiu thông tin chính thng v ch trương, chính sách, hot đng bo him tin gi, cũng như quyn li chính đáng ca mình khi tham gia gi tin ti các t chc tham gia bo him tin gi là QTDND.

Căn c kế hoch hot đng thông tin tuyên truyn năm 2021, thi gian ti, Chi nhánh s tiếp tc tăng cường phi hp vi h thng QTDND trin khai tuyên truyn, đưa nhng đim mi ca chính sách bo him tin gi đến vi đông đo công chúng gi tin trên đa bàn 8 tnh Tây Bc.

Xem 1224 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng