Thứ tư, 12 Tháng 5 2021
TIN MỚI

BIDV dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thong baoHi đng qun tr Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) va quyết đnh thay đi thi gian hp Đi hi đng c đông thường niên 2021, t ngày 27/2 sang ngày 12/3/2021; Đa đim t chc vn được gi nguyên, ti Vin Đào to và Nghiên cu BIDV (Hà Ni).

Theo kế hoch, ni dung cuc hp s biu quyết thông qua kết qu hot đng kinh doanh năm 2020; thông qua báo cáo hot đng ca HĐQT, Ban kim soát và và đnh hướng hot đng năm 2021.

Đng thi, Đi hi cũng d kiến thông qua báo cáo tài chính hp nht đã kim toán năm 2020, phương án trích lp các qu và phân phi li nhun năm 2020 ca ngân hàng.

V kết qu kinh doanh BIDV, li nhun hp nht trước thuế năm 2020 đt 9.214 t đng, gim 14,1%. Li nhun sau thuế đt 7.363 t đng, gim 13,9%.

Tính đến 31/12/2020, tng tài sn ca ngân hng mc 1,517 triu t đng, tăng 1,8%. Trong đó, dư n cho vay khách hàng tăng 8,7%, đt hơn 1,214 triu t. Tin gi khách hàng tăng 10,1%, lên mc 1,227 triu t đng.

Ti thi đim cui năm 2020, tng s dư n xu ni bng mc gn 21.342 t đng, tăng thêm gn 1.850 t đng. Trong đó, n có kh năng mt vn là hơn 16.525 t đng, tăng 5.170 t so vi cui năm 2019 và tăng hơn 2.200 t đng so vi thi đim 30/9/2020.

T l n xu trên tng dư n cho vay ca BIDV vào cui quý IV/2020 mc 1,76%, xp x đu năm.

Năm 2021, BIDV đt mc tiêu tng tài sn tăng trưởng khong 9%, dư n tín dng tăng 12%, huy đng vn tăng 12% - 14,8% và t l n xu đm bo dưới 1,6%.

Xem 942 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng