Thứ ba, 11 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Hà Nội hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Ha Noi huong ung chuong trinh trong 1 ty cay xanhUBND Thành ph Hà Ni d kiến phi hp vi B Tài nguyên và Môi trường t chc L phát đng phong trào "Tết trng cây đi đi nh ơn Bác H" vào 08h30, ngày 21/02/2021.

Trin khai phong trào “Tết trng cây đi đi nh ơn Bác H” Xuân Tân Su năm 2021, t ngày 17/02/2021 (mng 6 Tết) đến ngày 23/02/2021 (ngày 12 Tết), UBND các qun, huyn, th xã, các đơn v đã đăng ký trng 408.804 cây xanh các loi, trong đó (cây bóng mát, cây đô th: 163.504 cây; cây ăn qu: 108.000 cây; cây lâm nghip, cây ly g: 137.300 cây).

Ngày 31/12/2020, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc va ký ban hành Ch th s 45/CT-TTg v t chc phong trào “Tết trng cây” và tăng cường công tác bo v, phát trin rng ngay t đu năm 2021.

Nhm phát huy nhng kết qu đã đt được trong nhng năm va qua, khc phc tn ti, bt cp, đng thi ch đng trin khai thc hin công tác qun lý, bo v, trng cây, trng rng ngay dp Tết Tân Su năm 2021, c nước chung sc, đng lòng góp sc trng mi 1 t cây xanh giai đon 2021 - 2025, Th tướng Chính ph yêu cu B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang b, Th trưởng cơ quan thuc Chính ph, Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương t chc “Tết trng cây đi đi nh ơn Bác H”, xuân Tân Su năm 2021 vi ch tiêu trng cây xanh cao hơn 1,5 ln và t năm 2022 đến năm 2025 cao gp 2 ln so vi kết qu thc hin năm 2020.

Th tướng lưu ý vic t chc Tết trng cây phi thiết thc, hiu qu, không phô trương hình thc; to điu kin đ các cơ quan, t chc, đoàn th, trường hc, lc lượng vũ trang và mi tng lp nhân dân tích cc tham gia trng cây, trng rng.

B Nông nghip và Phát trin nông thôn đã trình Chính ph phê duyt Đ án trong 5 năm ti, c nước trng 1 t cây xanh hướng đến mc tiêu nâng cao t l cây xanh, góp phn ng phó biến đi khí hu, bo v môi trường, gim nh thiên tai.

Theo Chinhphu.vn

Xem 312 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng