In trang này

DIV tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành Ngân hàng

DIV chu dong phong chong dich CoVid 19Bám sát tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, trong năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2020, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN, của Đảng ủy Khối DNTW, thực hiện chỉ đạo của Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, DIV đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi; Đề án phí BHTG phân biệt; Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi; Tăng vốn điều lệ cho DIV từ kết quả hoạt động của Dự án FSMIMS.

Hai là, xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi và tổ chức thực hiện ngay sau khi được phê duyệt; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi theo hướng hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thông lệ quốc tế và bổ sung thêm cơ chế để DIV nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý về cơ chế hỗ trợ của DIV đối với TCTD trước khi xử lý phá sản, giải thể; phối hợp tích cực với NHNN sửa đổi Thông tư 34/2016/TT-NHNN và xây dựng quy chế làm việc, trao đổi thông tin giữa NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố và DIV.

Bốn là, triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của DIV theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi kịp thời; giám sát 100% tổ chức tham gia BHTG; hoàn thành kiểm tra tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch kiểm tra định kỳ và theo chỉ đạo của NHNN; tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém; tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi theo đúng quy định; đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi an toàn và hiệu quả; thực hiện chi trả bảo hiểm tiền gửi chính xác, kịp thời khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người gửi tiền ở vùng sâu, vùng xa và tại các QTDND.

Năm là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành, các đề tài nghiên cứu ứng dụng của DIV. Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức BHTG trên thế giới thể hiện là thành viên của Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế.

Sáu là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, hậu cần, trong đó chú ý kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu được NHNN giao; nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản trị, văn phòng, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị và quản lý.

Nhằm triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2021, DIV đề ra một số giải pháp:

Nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động, đặc biệt phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Ban Lãnh đạo DIV, các phòng, ban tại Trụ sở chính và Chi nhánh DIV quyết tâm, tập trung, nâng cao kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và lịch công tác nhằm chủ động trong quản lý, điều hành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và triển khai công việc thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong quá trình triển khai Kế hoạch hoạt động của DIV. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác chuyên môn cũng như hoạt động quản trị điều hành đạt hiệu quả cao.

Bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và sở trường; thực hiện phân công và phân nhiệm cụ thể tới từng đơn vị và cá nhân để phân định trách nhiệm rõ ràng và góp phần tăng tính hiệu quả của kế hoạch công tác đã đề ra. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp.

Nghiêm túc triển khai chỉ đạo của NHNN. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành và đơn vị có liên quan nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của DIV.

Thực hiện tốt quy chế, quy định, quy tắc làm việc của DIV và phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ. Phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời thực hiện chính sách khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong toàn hệ thống. Toàn hệ thống DIV quyết tâm thi đua, đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu, từng bước đổi mới, nâng tầm tổ chức, tăng cường vai trò của DIV trong tham gia cơ cấu lại hệ thống các TCTD, phấn đấu trở thành tổ chức bảo hiểm tiền gửi tiên tiến theo thông lệ quốc tế và là công cụ chính sách hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

Xem 2083 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng