CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Vietcombank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 75.000 tỷ đồng

Thứ hai, 30 Tháng 1 2023 04:16

Ngày 30/01/2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ tối đa lên hơn 75.000 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp cần duy trì mối quan hệ lâu dài với ngân hàng

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh cùng quản trị rủi ro. Hội đồng Quản trị Vietcombank trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 của ngân hàng.

Cụ thể, về tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018, Vietcombank dự định phát hành tối đa 2.768.522.194 cổ phiếu, với mệnh giá 10,000 đồng/cp, giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa hơn 27,685 tỷ đồng và theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Tỷ lệ phát hành sẽ căn cứ mức vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, sau khi hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

Nguồn sử dụng để phát hành và tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận còn lại năm 2021 (sau thuế, sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng tiền mặt) và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018.

Thời gian dự kiến hoàn tất trong năm 2023, 2024, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối tượng phát hành là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Vietcombank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền đối với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại đến hết năm 2018.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ; xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định. Vietcombank cũng sẽ đầu tư chuyển đổi số, nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin. Bên cạnh đó, vốn tăng thêm cũng được Vietcombank mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và đảm bảo nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém.

Tính đến 31/12/2022, Mức vốn điều lệ trước khi phát hành của Vietcombank là 47.325.165.710.000 đồng, với hơn 4.73 tỷ cp đang lưu hành và chưa tính số cổ phiếu phát hành sau khi hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ 2022 (với tỷ lệ tăng vốn điều lệ 18.1%).

Nếu hoàn thành phương án tăng vốn này, vốn điều lệ của Vietcombank có thể tăng tối đa lên mức hơn 75.000 tỷ đồng, đưa mức vốn điều lệ lên cao nhất hệ thống.

Chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem tại đây.

Xem 1101 lần