CHỦ NHẬT, 29/01/2023

MSB tăng vốn điều lệ lên hơn 19.857 tỷ đồng

Thứ hai, 28 Tháng 11 2022 02:04

Ngày 23/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1958/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi nội dung về điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam và Khoản c Điều 1 Quyết định số 68/QĐ-NH ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho MSB như sau: Vốn điều lệ: 19.857.500.000.000 đồng (Mười chín ngàn tám trăm năm bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

MSB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0001/NH-GP ngày 08/6/1991 do Thống đốc NHNN cấp cho MSB và Quyết định số 68/NH-QĐ ngày 08/6/1991 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho MSB.

Đồng thời, Quyết định số 1883/QĐ-NHNN ngày 23/11/2021 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của MSB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem 140 lần