CHỦ NHẬT, 29/01/2023

Nam A Bank tăng vốn điều lệ lên hơn 8.464 tỷ đồng

Thứ hai, 28 Tháng 11 2022 01:58

Ngày 23/11/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1957/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi nội dung về điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/8/1992 của Thống đốc NHNN cấp Nam A Bank và Khoản c Điều 1 Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/1992 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Nam A Bank như sau: Vốn điều lệ 8.464.346.610.000 đồng (Tám nghìn bốn trăm sáu tư tỷ ba trăm bốn sáu triệu sáu trăm mười ngàn đồng).

Nam A Bank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NHNN-GP ngày 22/8/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Nam A Bank và Khoản c Điều 1 Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/2022 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á.

Đồng thời, Quyết định số 913/QĐ-NHNN ngày 20/5/2022 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Nam A Bank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem 138 lần