NCB sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động

Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 02:18

Ngày 14/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 1566/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB).

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN Quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 4 Giấy phép hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 do Thống đốc NHNN cấp Giấy phép hoạt động cho NCB và Khoản c Điều 1 Quyết định số 253/QĐ-NH5 ngày 18/9/1995 về việc cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân như sau:

“Vốn điều lệ: 5.601.555.870.000 đồng (Năm nghìn sáu trăm lẻ một tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng)".

Văn bản nêu rõ, NCB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đối với nội dung được sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rơi của Giấy phép hoạt động số 0057/NH-GP ngày 18/9/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho NCB và Quyết định số 253/QĐ-NH5 ngày 18/9/1995 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân.

Quyết định số 2547/QĐ-NHNN ngày 09/12/2019 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của NCB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem 156 lần