LienVietPostBank sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động

Thứ ba, 20 Tháng 9 2022 02:13

Ngày 14/9/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 1565/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo nội dung của Quyết định này, Thống đốc NHNN Quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho LienVietPostBank như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt là 15.035.859.930.000 đồng (Mười lăm nghìn không trăm ba mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng)”.

Văn bản nêu rõ, LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho LienVietPostBank.

Quyết định số 733/QĐ-NHNN ngày 26/4/2022 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của LienVietPostBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Xem 164 lần