Nam A Bank đã thực hiện được 52% mục tiêu sau nửa đầu năm

Thứ hai, 08 Tháng 8 2022 08:13

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022, với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 1,171 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Nợ xấu cuối quý 2 giảm 6% so với đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nam A Bank thu được gần 2,340 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 11% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng so với cùng kỳ như lãi từ dịch vụ (+74%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+58%), lãi từ hoạt động khác (gấp 2.9 lần)…

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 14%, thu được 1,419 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Nam A bank tăng 41% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trích gần 248 tỷ đồng. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 1,171 tỷ đồng, tăng 9%.

So với kế hoạch 2,250 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra cho cả năm, Ngân hàng đã thực hiện được 52% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Riêng trong quý 2, Nam A Bank báo lãi trước thuế gần 526 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết nguyên nhân chủ yếu do chi phí hoạt động tăng theo định hướng (+32%, 629 tỷ đồng), lộ trình và kế hoạch kinh doanh trọng điểm trong năm 2022. Theo đó, Ngân hàng sẽ tập trung vào hoạt động bán lẻ, chiến lược mở rộng mạng lưới, phát triển các điểm giao dịch số theo chủ trương cấp phép mở rộng mạng lưới từ NHNN.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 12% so với đầu năm, lên mức 171,124 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 23% (còn 3,940 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác tăng 35% (23,738 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (111,897 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 8% (124,522 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 38% (17,976 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 12% (11,631 tỷ đồng)…

Chất lượng nợ vay góp thêm điểm sáng cho Nam A Bank khi tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn 1,517 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn giảm mạnh nhất (-68%), chỉ còn 102 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.57% đầu năm xuống còn 1.36%.

Xem 179 lần