ABBank lãi trước thuế quý 2 tăng 52%

Thứ sáu, 22 Tháng 7 2022 03:06

Ngân hàng An Bình (ABBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022, lãi trước thuế hơn 1,086 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Trong quý 2, hầu hết hoạt động kinh doanh của ABBank đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Hoạt động cho vay khách hàng đã đem về cho ABBank gần 976 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 32% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu ngoài lãi lại không đồng nhất. Trong khi lãi từ dịch vụ tăng 3% (87 tỷ đồng) và lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 48% (486 tỷ đồng), thì hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (-7.4 tỷ đồng) và hoạt động chứng khoán đầu tư (-11 tỷ đồng) lại báo lỗ.

Đặc biệt, hoạt động khác đem về khoản lãi gấp 2.5 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 217 tỷ đồng.

Quý 2/20022, ABBank chỉ dành ra gần 174 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 13%, kết quả Ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 1,086 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Ngân hàng dành hơn 218 tỷ đồng để trích dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 32%, do đó lãi trước thuế tăng 39%, lên mức gần 1,662 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch 3,079 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua, ABBank đã thực hiện được 54% sau nửa đầu năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của ABBank tăng 9% so với đầu năm, lên mức 131,321 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 71% (còn 1,259 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác tăng 54% (lên 26,159 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (77,706 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 9% so với đầu năm, lên mức 73,707 tỷ đồng, phát sinh khoản mục các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính phái sinh 23.45 tỷ đồng…

Tính đến 30/06/2022, ABBank ghi nhận gần 1,790 tỷ đồng nợ xấu, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 1,039 tỷ đồng (+20%). Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 2.34% đầu năm xuống còn 2.3%.

Xem 320 lần