CIC đặt mục tiêu đạt độ phủ 90% dân số trưởng thành

Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 02:06

Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đưa ra mục tiêu cho giai đoạn 2022-2025 cũng như giai đoạn 2026-2030 là xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng đạt độ phủ 90% dân số trưởng thành.

Để đạt được mục tiêu nói trên, CIC dự kiến tập trung thu thập thông tin trong ngành, đảm bảo việc thu thập thông tin đầy đủ từ 100% tổ chức tín dụng và từ các đơn vị Ngân hàng Nhà nước.

Về thu thập các thông tin ngoài ngành, CIC sẽ mở rộng nguồn thông tin từ các tổ chức tự nguyện, nguồn thông tin trực tiếp từ khách hàng vay, nguồn thông tin từ các bộ, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, nguồn thông tin từ các tổ chức tổ chức tín dụng nước ngoài.

Bên cạnh đó, CIC sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi số quốc gia, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cụ thể, CIC sẽ tiếp tục kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; đồng thời triển khai kế hoạch kết nối thử nghiệm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến đến tháng 6/2022 CIC có thể khai thác dữ liệu từ nguồn này để phục vụ hoạt động tổ chức tín dụng.

Việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm cũng sẽ được CIC triển khai trong giai đoạn 2022- 2023.

Ngoài ra, CIC sẽ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; kết hợp đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn hóa giải pháp, quy trình, nghiệp vụ lõi, đào tạo nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ tự động hóa trong việc thu thập, xử lý, lưu giữ, cập nhật thông tin tín dụng...

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dữ liệu của CIC đã bao phủ đạt khoảng 60% người trưởng thành ở Việt Nam.

Cụ thể, độ bao phủ của hệ thống CIC đã đạt trên 48,6 triệu chủ thể thông tin (cả pháp nhân và thể nhân), vượt trên 60% người trưởng thành của Việt Nam.

Chiều sâu thông tin tín dụng đã đạt điểm tối đa 8/8 theo các tiêu chí đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục yêu cầu CIC mở rộng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia, tăng độ bao phủ thông tin tín dụng và duy trì mức độ chiều sâu thông tin tín dụng, dần dần tiếp cận với các tiêu chuẩn của các trung tâm thông tin tín dụng hàng đầu khu vực và thế giới.

Xem 247 lần