Oceanbank được bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động

Thứ ba, 04 Tháng 1 2022 06:06

Ngày 30/12/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2120/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (Oceanbank).

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động “ủy thác, nhận ủy thác” vào Giấy phép hoạt động số 0048/NH-GP ngày 30/12/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Oceanbank.

Oceanbank có trách nhiệm: Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên; Triển khai hoạt động “ủy thác, nhận ủy thác” theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0048/NH-GP ngày 30/12/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Oceanbank.

Xem 528 lần