VPBank được sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ ba, 23 Tháng 11 2021 08:14

Ngày 15/11/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1786/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho VPBank được sửa như sau: “Điều 2. Vốn điều lệ của VPBank là 45.056.929.870.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn không trăm năm mươi sáu tỷ chín trăm hai mươi chín triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)”.

VPBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 94/GP-NHNN ngày 28/09/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho VPBank.

Quyết định số 2214/QĐ-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN về việc sửa đội nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VPBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này.

Xem 715 lần