Techcombank được sửa đổi nội dung về vốn điều lệ

Thứ năm, 04 Tháng 11 2021 07:31

Tại Quyết định số 1695/QĐ-NHNN ban hành ngày 27/10/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ ghi tại Giấp phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/3/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Techcombank như sau:

Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam là 35.109.147.980.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi lăm nghìn một trăm linh chín tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Quyết định ghi rõ, Techcombank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung được sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/3/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Techcombank. Quyết định số 282/QĐ-NHNN ngày 09/3/2021 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động Techcombank hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Xem 705 lần