ABBank được bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động

Thứ ba, 21 Tháng 9 2021 04:35

Ngày 14/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1466/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung Khoản 22 vào Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 120/GP-NHNN ngày 12/12/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP An Bình như sau:

“22.Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”

Ngân hàng TMCP An Bình có trách nhiệm thực hiện nội dung hoạt động nêu trên tại Quyết định này theo quy định của pháp luật và của NHNN; Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 120/GP-NHNN.

Xem 658 lần