LienVietPostBank được chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép

Thứ ba, 21 Tháng 9 2021 04:32

Ngày 01/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1382/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được sửa đổi như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 12.035.904.740.000 đồng (Mười hai ngìn không trăm ba lăm tỷ chín trăm linh tư triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc NHNN.

Quyết định số 22/QĐ-NHNN ngày 14/01/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Xem 669 lần