VIB được sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ tư, 25 Tháng 8 2021 07:17

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1313/QĐ-NHNN ngày 06/8/2021 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/09/2018 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được sửa đổi như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là 15.531.429.930.000 đồng (Mười lăm nghìn năm trăm ba mươi mốt tỷ bốn trăm hai mươi chín triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng).

VIB có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/09/2018. Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 14/01/2021 của NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2021.

Xem 913 lần