PTF tăng vốn điều lệ lên 1.550 tỷ đồng

Thứ năm, 19 Tháng 1 2023 02:36

Ngày 09/01/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 50/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu điện (PTF).

ptf tang von dieu le len 1550 ty dong

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Vốn điều lệ của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bưu điện là 1.550.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á sở hữu 100% vốn điều lệ”.

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện có trách nhiệm thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và quy định pháp luật khác có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện số 96/GP-NHNN ngày 28/09/2018 của Thống đốc NHNN Việt Nam cấp cho Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện.

Xem 102 lần