EVNFinance được tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 3.545 tỷ đồng

Thứ hai, 09 Tháng 1 2023 03:11

Ngày 04/01/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 18/NHNN-TTGSNH chấp thuận cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) được tăng vốn điều lệ tối đa thêm 3.545.746.710.000 đồng (ba nghìn năm trăm bốn mươi lăm tỷ bảy trăm bốn sáu triệu bảy trăm mười ngàn đồng).

Trong đó, tăng vốn điều lệ tối đa thêm 3.510.640.310.000 (ba nghìn năm trăm mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười ngàn đồng) thông qua phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ tối đa thêm 35.106.400.000 đồng (ba lăm tỷ một trăm linh sáu triệu bốn trăm đồng) thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNFinance thông qua.

EVNFinance anh hoat dong

EVNFinance có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định trên khi tuân thủ quy định pháp luật có liên quan; Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty (đối với nội dung vốn điều lệ) sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn này hoặc nếu Đại hội đồng cổ động EVNFinance thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Xem 243 lần