EVNFinance được sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ sáu, 06 Tháng 5 2022 08:22

Ngày 27/4/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 748QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcchấp thuận sửa đổi khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực về vốn điều lệ như sau: “3. Vốn điều lệ: 3.244.869.580.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn, hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)”.

EVNFinance có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho EVNFinance. Quyết định số 1464/QĐ-NHNN ngày 13/9/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung mức Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của EVNFinance hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này.

Xem 316 lần