Công ty tài chính Shinhan Việt Nam được bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động

Thứ ba, 01 Tháng 3 2022 05:57

Ngày 22/02/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 181/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung điểm e vào khoản 3 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/GP-NHNN ngày 03/5/2019 củaThống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam như sau:

“e) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định, cụ thể như sau: (i) Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước: Vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tài chính trong nước; Phát hành thẻ tín dụng quốc tế; Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; (ii) Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế: Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài để thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng.”

Công ty Tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN về ngoại hối và các quy định pháp luật khác có liên quan; Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam số 51/GP-NHNN ngày 03/5/2019 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty Tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam.

Xem 631 lần