EVN Finance lãi thuần dịch vụ giảm mạnh, lỗ kinh doanh ngoại hối

Thứ năm, 17 Tháng 2 2022 02:51

Công ty cổ phần Tài chính Điện lực (EVN Finance) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 331 tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần của EVN Finance đạt 786 tỷ đồng, tăng khoảng 10,2% so với năm trước. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của công ty giảm mạnh từ gần 77 tỷ đồng năm trước xuống chỉ còn gần 39 tỷ đồng trong năm nay.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối của EVN Finance bị thua lỗ gần 1,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lĩnh vực này vẫn có lãi gần 2,7 tỷ đồng.

Trong các khoản thu nhập, thu nhập từ hoạt hoạt động khác đã kéo lại thu nhập cho công ty trong năm 2021. Thu nhập khác chủ yếu là các khoản thu từ các khoản nợ đã xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro và một phần thu nhập từ mua bán nợ.

Năm 2021, số dư tiền gửi cũng giảm mạnh từ mức gần 6,7 nghìn tỷ đồng thời điểm đầu năm xuống hơn 4,5 nghìn tỷ đồng vào cuối năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay vẫn tăng trưởng trong năm, giá trị số dư cho vay khách hàng đã tăng từ 11,9 tỷ đồng đầu năm lên mức 16,6 tỷ đồng vào cuối năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng từ mức hơn 25 nghìn tỷ đồng lên mức hơn 28 nghìn tỷ đồng trong năm, còn vốn chủ sở hữu tăng từ mức hơn 3,7 nghìn tỷ đồng đầu năm lên gần 4 nghìn tỷ đồng cuối năm.

Xem 658 lần