Hỗ trợ xây dựng Quy chế cho vay gián tiếp Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Thứ năm, 07 Tháng 4 2022 08:24

Ngày 07/4, tại Trụ sở Cơ quan Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã tiếp và làm việc với đại diện Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ xây dựng quy chế cho vay gián tiếp của Quỹ. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Chính sách, Câu lạc bộ Pháp chế và các Ban chuyên môn của Hiệp hội.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Giới thiệu về hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ, ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc giacho biết, Quỹ hỗ trợ tài chính theo nguyên tắc (i) Thỏa thuận giữa Quỹ với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của Điều lệ, (ii) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải sử dụng vốn của Quỹ đúng mục đích, hiệp quả và phù hợp với quy định của pháp luật, (iii) và chỉ nhận hỗ trợ tài chính theo một trong các hình thức như: cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho một nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ. Căn cứ các loại hình cho vay quy định tại Quyết định số 04, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia xây dựng dự thảo Quy chế cho vay gián tiếp và xin ý kiến của Hiệp hội Ngân hàng hỗ trợ về chuyên môn, góp ý đối với dự thảo nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với các quy định pháp luật liên quan đến các giao dịch tài chính, ngân hàng.

Trao đổi với đại diện Quỹ, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng nêu rõ, việc góp ý xây dựng quy chế cho vay của Quỹ là nội dung quan trọng trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của Hiệp hội; cũng là tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng của các tổ chức hội viên chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Vì thế, trong quá trình soạn thảo, hoàn chỉnh dự thảo quy chế cho vay gián tiếp, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Quỹ và các tổ chức tín dụng, mà Hiệp hội Ngân hàng làm đại diện. Dự thảo quy chế phải bám sát vào Quyết định số 04, xác định đổi tượng, phạm vi, tiêu chí cho vay gián tiếp? nhất là phải làm rõ trách nhiệm của Quỹ đối với các hợp đồng cho vay; mối quan hệ giữa Quỹ với các tổ chức tín dụng…? Sau khi đã xây dựng được “khung” quy chế, sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các tổ chức tín dụng để bổ sung, hoàn thiện. Với lộ trình như vậy, mới đảm bảo quy chế sau khi ban hành sẽ đi vào cuộc sống một cách thực chất, phát huy được hiệu quả cho vay đổi mới công nghệ.

Đại diện Ủy ban Chính sách, Câu lạc bộ Pháp chế của Hiệp hội cũng đồng tình với nội dung các vấn đề Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng đã nêu. Trên tinh thần cầu thị, cởi mở, đại diện Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã bày tỏ cảm ơn Hiệp hội Ngân hàng đã có những góp ý thỏa đáng, sẽ tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Xem 835 lần

footer