Kế hoạch triển khai Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Thứ sáu, 12 Tháng 5 2023 13:09

Sáng 12/5/2023, tại phiên họp họp hội đồng hiệp hội, kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng Ban Công tác Hội viên, thừa ủy quyền Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng, trình bày kế hoạch triển khai Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ Nội Vụ phê duyệt theo quyết định số 1057/QĐ-BNV ngày 11/12/2022.

>Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thường niên lần thứ 3, nhiệm kỳ VII (2020- 2025)

>TS. Nguyễn Quốc Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

 

Ong Chi Thanh 1205

Ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng Ban Công tác Hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trình bày kế hoạch triển khai Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng (sửa đổi, bổ sung).

Điểm mới nổi bật của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đó là tăng thời gian nhiệm kỳ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam từ 4 năm lên 5 năm; Bổ sung thêm mô hình “Thường trực Hội đồng Hiệp hội” bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Ngoài ra bổ sung quy định: “Số lượng Phó Chủ tịch do Hội đồng quyết định, trong đó có một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký”. Đồng thời bổ sung quy định: “Các pháp nhân, các tổ chức cơ sở (Chi hội, liên chi hội, đơn vị trực thuộc Hiệp hội (Câu lạc bộ chuyên môn,...) được thành lập hoặc giải thể theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội trên cơ sở đề nghị của Tổng Thư ký”.

Ngày 08/7/2022 Đại hội bất thường của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã thảo luận và thống nhất có Nghị quyết thực hiện thời hạn nhiệm kỳ mới (05 năm) áp dụng từ nhiệm kỳ VII (tức nhiệm kỳ hiện tại) sau khi Điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt. Như vậy, nhiệm kỳ VII Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bắt đầu từ tháng 12/2020 và sẽ kết thúc vào tháng 12/2025.

Về kế hoạch triển khai những điểm mới của Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), mô hình “Thường trực Hội đồng Hiệp hội” bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng Hiệp hội cùng với nhiệm kỳ Hội đồng Hiệp hội (tức là 05 năm). Hiện nay Cơ quan Thường trực đã dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thường trực Hội đồng Hiệp hội, phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động...và các quy định khác nhằm đảm bảo cho hoạt động của Thường trực Hội đồng có hiệu quả và thiết thực giúp Hội đồng Hiệp hội triển khai và điều hành trực tiếp các nhiệm vụ, kế hoạch do Hội đồng đề ra.

Đối với quy định: “Số lượng Phó Chủ tịch do Hội đồng quyết định, trong đó có một Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký”. Ngày 12/5/2023, tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Đói với nội dung quy định: “Các pháp nhân, các tổ chức cơ sở (Chi hội, liên chi hội, đơn vị trực thuộc Hiệp hội (Câu lạc bộ chuyên môn,...) được thành lập hoặc giải thể theo quyết định của Hội đồng Hiệp hội trên cơ sở đề nghị của Tổng Thư ký”. Trên cơ sở quy định này, Cơ quan Thường trực đang nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Hội đồng, Thường trực Hội đồng thành lập một số tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động cũng như sự phát triển của Hiệp hội trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

hoi nghi 12.5

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sáng 12/5/2023

Theo ông Nguyễn Chí Thành, Cơ quan thường trực đang tiến hành rà soát các Quy chế, quy định hiện nay, đánh giá tính phù hợp/không còn phù hợp với quy định của Điều lệ để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế, cụ thể đã rà soát 12 Quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng Hiệp hội, Thường trực Hội đồng Hiệp hội và đã xác định có 09/12 Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung và ban hành thay thế/ban hành mới (2/12 Quy chế đang còn phù hợp và 01/12 sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành sau). Hiện nay các bước dự thảo, xin ý kiến tiếp thu chỉnh sửa 09 Quy chế đã hoàn thành, Cơ quan Thường trực đã trình báo cáo và được Thường trực Hội đồng cho ý kiến bổ sung, hoàn thiện để trình Hội đồng Hiệp hội xem xét thống nhất thông qua trước khi trình Chủ tịch ký ban hành.

Cơ quan thường trực cũng tiến hành rà soát các Quy chế, quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thư ký, có 13 Quy chế, quy định điều chỉnh các hoạt động nội bộ tại Cơ quan Thường trực, như Quy chế về nhiệm vụ, quyền hạn của 08 Ban, đơn vị, Quy định về mua sắm, quản lý tài sản, về tuyển dụng cán bộ, nhân viên, về văn thư lưu trữ …được nghiên cứu sửa đổi bổ sung, ban hành mới thay thế. Các Quy chế, quy định này Tổng Thư ký sẽ xem xét ký ban hành sau khi 09 Quy chế (khung) được Hội đồng Hiệp hội, Thường trực Hội đồng Hiệp hội ban hành.

Được biết, Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2022) sẽ được in, phát hành phiên bản song ngữ Việt – Anh để để lan tỏa tới đông đảo hội viên, công chúng và đối tác quốc tế.

Chi tiết Điều lệ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2022) xem tại đây

VNBA News

Xem 188 lần

footer