VPBank thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của bà Nguyễn Thị Thúy Nga

Thứ năm, 15 Tháng 12 2022 02:38

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm của bà Nguyễn Thị Thúy Nga, để xử lý và thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật.

Thời gian thu giữ: Sau ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm thu giữ: Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Tài sản thu giữ: “Quyền sử dụng đất có diện tích 531,6 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 1069, tờ bản đồ số 18, địa chỉ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 795472, Số vào sổ cấp GCN: 00402/CĐ do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 07/08/2018, Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 08/03/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Nga” ; “Quyền sử dụng đất có diện tích 40 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 798, tờ bản đồ số 25, địa chỉ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 059170, Số vào sổ cấp GCN: CH02677/NCN số QĐ: 13531/QĐ-UBND do UBND TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 03/12/2012, Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 08/03/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Nga” và “Quyền sử dụng đất có diện tích 50 m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 802, tờ bản đồ số 25, địa chỉ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 059181, Số vào sổ cấp GCN: CH02688/NCN số QĐ: 13531/QĐ-UBND do UBND TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 03/12/2012, Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng ngày 08/03/2021 mang tên bà Nguyễn Thị Thúy Nga”.

Lý do thu giữ: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả cho VPBank theo Hợp đồng cho vay số LN2102033374656 ký ngày 11/03/2021 ký giữa Bà Nguyễn Thị Thúy Nga với VPBank. VPBank tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm trên theo quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Vì vậy, bằng văn bản này, VPBank xin thông báo nội dung thu giữ tài sản trên đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp thực hiện.

Xem 451 lần

footer