VietinBank công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu

Thứ tư, 09 Tháng 11 2022 02:17

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn do chính ngân hàng phát hành.

Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 1900 558 868/(84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032.

- Loại hình doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

+ Hoạt động ngân hàng thương mại: Huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ;

+ Hoạt động ngân hàng đầu tư: Đầu tư tài chính; các dịch vụ về chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư; tư vấn việc mua bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp, mua bán nợ theo quy định của pháp luật; kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng trong nước và nước ngoài các sản phẩm phái sinh về tỷ giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ, giá cả hàng hóa và các sản phẩm tài chính trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động ngân hàng đầu tư khác theo quy định của pháp luật;

+ Hoạt động bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm và các dịch vụ bảo hiểm khác;

+ Hoạt động khác: Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ tài chính phái sinh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; thành lập công ty con để hoạt động, kinh doanh, quản lý, khai thác, bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho VietinBank xử lý, thu hồi nợ; cho thuê các tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của VietinBank theo quy định của pháp luật.

Thông tin về trái phiếu mua lại:

- Mã trái phiếu mua lại: CTG2027T2/RL06

- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn vào Ngày thực hiện quyền mua lại

- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan (trừ khi việc hoàn trả gốc trái phiếu phải thực hiện theo quy định tại Điều kiện 17.6) bằng việc gửi thông báo cho Người sở hữu trái phiếu (thông báo này là không hủy ngang) chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày làm việc trước Ngày thực hiện quyền mua lại, Tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu hoặc một phần trái phiếu trước hạn, với giá mua lại bằng mệnh giá vào Ngày thực hiện quyền mua lại.

Trong trường hợp Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn vào Ngày thực hiện quyền mua lại, Người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ trái phiếu cho Tổ chức phát hành và nhận lại 100% khoản tiền gốc và tiền lãi trái phiếu do mình sở hữu; khi đó trái phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu liên quan tới các trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

Các điều kiện, điều khoản chi tiết khác theo Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ngày 23/12/2020 của VietinBank.

- Nguồn mua lại: Nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh

- Thời gian thực hiện mua lại: 28/12/2022

Phương án mua lại đã được Hội đồng Quản trị VietinBank thông qua tại Nghị quyết số 210/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/6/2022 về việc mua lại trái phiếu vốn cấp 2 do VietinBank phát hành.

Các tổ chức tham gia đợt mua lại: VietinBank với tư cách là Tổ chức phát hành và Đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán:

- Địa chỉ: Phòng 316 - Tòa nhà Hoàng Thành - 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 1900 558 868/(84) 24 3941 8868; Fax: (84) 24 3942 1032.

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Xem 245 lần

footer