Agribank thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2021

Thứ tư, 17 Tháng 8 2022 03:39

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2021.

- Tên chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2021

- Mã chứng khoán: VBA12127

- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

- Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng/trái phiếu.

- Sàn giao dịch: Chỉ ĐKCK tại VSD.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022.

Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 30/08/2021 đến và không bao gồm ngày 30/08/2022) của trái phiếu VBA12127.

Nội dung cụ thể:

- Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp

- Lãi suất: 6,53%/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận 6.530.000 đồng (Sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức 100.000.000 * 6,53%.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân ở hàng thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ)

- Ngày thanh toán: 30/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết công văn thông báo của Agribank xem tại đây.

Xem 160 lần

footer