Hinh anh phat trien kinh te xa hoiChính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối. Thông tư số 24/2022/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Hinh anh an toan thong tinNgày 9/1/2023, Cục Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 114/NHNN-CNTT về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Hinh anh tien USDNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 23/2022/TT-NHNN, sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối. Thông tư số 23/2022/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Co opBank anh hoat dongNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiêm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư số 22/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.

Hinh anh Ngan hangNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 19/2022/TT-NHNN hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng.

Hinh anh tien dongNgày 6/1/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công điện số 01/CĐ-NHNN, về việc phòng chống tội phạm cướp tiền, đảm bảo an toàn kho quỹ và tiền tệ dịp cuối năm. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể người lao động tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch cùa tồ chức tín dụng.

Huong dan hoat dong chuyen tienNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN về việc hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Hinh anh kinh te vung Dong Nam BoNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2230/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thực hiện Nghị quyết sổ 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị.

Hinh anh Tay NguyenNgày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2229/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

footer