Hinh anh Thong tu so 41Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh Thong tu 39 quy dinh cho vay NH Nuoc ngoaiNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Hinh anh Thong tu 18 va Thong tu 43Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-NHNN về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Hinh anh Thong tu 39 NHNNNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014, hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Hinh anh Thong tu 02 sua doi TT 23 NHNNThông tư số 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Hinh anh Thong tu so 03 TT NHNNNgày 02/4/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Thong tu do 09Ngày 07/7/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/2021/TT-NHNN Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 6/7/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn cảnh báo một số hiện tượng liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nhằm giúp khách hàng nâng cao nhận thức về rủi ro, cảnh giác trước những thủ đoạn tội phạm mới để thực hiện giao dịch tài chính an toàn, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của khách hàng.

Chuong trinh hanh dong cua nganh Ngan hang thuc hien Nghi quyet so 50Ngày 30/6/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocQuyết định số 120/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019 gồm 53 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục 1) và 72 văn bản hết hiệu lực một phần (Phụ lục 2).

footer