Hinh anh Ngan hang Nha nuocThống đốc vừa ban hành Thông tư 08/2021 quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, TCTD khác đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt.

Hinh anh Thong tu quy dinh ve hoat dong theThông tư 28/2019/TT-NHNN và Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Hinh anh Thong tu 09 va Thong tu 19Thông tư 09/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Hinh anh Thong tu so 41Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hinh anh Thong tu 39 quy dinh cho vay NH Nuoc ngoaiNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Hinh anh Thong tu 18 va Thong tu 43Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 18/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư số 43/2016/TT-NHNN về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Hinh anh Thong tu 39 NHNNNgân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014, hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Hinh anh Thong tu 02 sua doi TT 23 NHNNThông tư số 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Hinh anh Thong tu so 03 TT NHNNNgày 02/4/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Thong tu do 09Ngày 07/7/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/2021/TT-NHNN Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

footer