CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 22

Thứ hai, 27 Tháng 2 2023 02:24

Ngày 8/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 174/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định 174/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Theo đó, Quyết định nhằm sủa đổi, bổ sung nội dung các thù tục hành chính có mã như sau: 1.001660, 1.001644, 1.001579, 1.001559 được công bố tại Quyết định số 2562/QĐ-NHNN ngày 11/12/2019; thủ tục hành chính có mã 1.001707, 1.001683, 1.001689, T.001697, 1.001635, 1.001616, 1.001621, 1.001627 được công bố tại Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 07/5/2018.

Xem 419 lần

footer