CHỦ NHẬT, 01/10/2023

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng

Thứ hai, 27 Tháng 2 2023 02:03

Ngày 8/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 175/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý. Quyết định số 175/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

Theo đó, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc hoạt động lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng; được thực hiện theo quy định của Thông tư số 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 của Thống đốc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, NHNN công bố các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) được được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức tín dụng phi ngân hàng đang đặt trụ sở chính; Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính (không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô;

Các thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố bao gồm: Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện; Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt chi nhánh) của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của Ngân hàng hợp tác xã; Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm đặt trụ sở) của Ngân hàng hợp tác xã.

Xem 429 lần

footer