Ngành ngân hàng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ ba, 14 Tháng 2 2023 06:35

Ngày 10/2/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 193/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 10/2/2023.

Việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng nhằm xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết sổ 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch hành động này đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đon vị nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; Rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu câu hội nhập; Điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phổi hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuât, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế cả nước nói chung và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ nói riêng; Điều hành tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuât, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ân rủi ro; Tổ chức triển khai các chương trình, chính sách tín dụng góp phần thúc đây tăng trưởng kinh tế; triển khai nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại các chương trình mục tiêu quôc gia; Phát triên thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ hiện đại gắn liền với đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng góp phần phát triến thanh toán điện tử, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở rộng mạng lưới hoạt động, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa bàn vùng Bẳc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Tăng cường họp tác với Lào trong lĩnh vực ngân hàng: Khuyến khích, thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ tại khu vực biên giới hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi của thương nhân và cư dân biên giới nói riêng và quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung; Đẩy mạnh công tác truyền thông các cơ chế, chính sách đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tể - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài căn cứ nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết sổ 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai nhiệm vụ phù họp với hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

Chi tiết Quyết định số 193/QĐ-NHNN xem tại đây.

VNBA News

Xem 230 lần

footer