Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục trong bổ nhiệm nhân sự cho Co-opBank

Thứ năm, 12 Tháng 1 2023 00:23

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiêm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Thông tư số 22/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2023.

Theo Thông tư 22, nguyên tắc lập, gửi và trả kết quả hồ sơ trên cơ sở văn bản của tổ chức tín dụng là hợp tác xã đề nghị Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước sẽ chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng là hợp tác xã ký. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày bầu, bổ nhiệm các chức danh chủ tịch và các thành viên khác của hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên khác của ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách, tổng giám đốc (giám đốc), tổ chức tín dụng là hợp tác xã phải có văn bản thông báo gửi Ngân hàng Nhà nước danh sách những người được bầu, bổ nhiệm theo mẫu.

Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi vốn điều lệ, văn bản đề nghị thay đổi vốn cũng phải có nội dung về việc thông qua danh sách kết nạp thành viên mới, cho thành viên ra khỏi quỹ tín dụng nhân dân; quyết định khai trừ thành viên.

Trường hợp đề nghị chấp thuận giảm mức vốn điều lệ, mức vốn điều lệ đề nghị giảm phải phù hợp với các quy định của pháp luật về vốn pháp định và có các phương án đảm bảo quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

Ngoài ra, Thông tư số 22 còn quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho việc tay đổi tên hoặc thay đổi vốn điều lệ của Co-opBank… Chi tiết Thông tư số 22/2022/TT-NHNN xem tại đây.

Xem 150 lần

footer