Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng

Thứ tư, 11 Tháng 1 2023 06:26

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 19/2022/TT-NHNN hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng.

Theo đó, các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, 8 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính gồm:

Vị trí việc làm về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, Ngân hàng: Chuyên viên cao cấp về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, Ngân hàng; chuyên viên chính về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, Ngân hàng; chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, Ngân hàng.

Vị trí việc làm về quản lý hoạt động công nghệ Ngân hàng: Chuyên viên cao cấp về quản lý hoạt động công nghệ Ngân hàng; chuyên viên chính về quản lý hoạt động công nghệ Ngân hàng; chuyên viên về quản lý hoạt động công nghệ Ngân hàng.

Vị trí việc làm về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương: Chuyên viên cao cấp về nghiệp vụ Ngân hàng trung ương; chuyên viên chính về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương; chuyên viên về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương; cán sự về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương; nhân viên về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương.

Vị trí việc làm về thanh tra, giám sát Ngân hàng: Thanh tra viên cao cấp về thanh tra, giám sát Ngân hàng; thanh tra viên chính về thanh tra, giám sát Ngân hàng; thanh tra viên về thanh tra, giám sát Ngân hàng.

Vị trí việc làm về kiểm soát Ngân hàng: Kiểm soát viên cao cấp về kiểm soát Ngân hàng; kiểm soát viên chính về kiểm soát Ngân hàng; kiểm soát viên về kiểm soát Ngân hàng.

Vị trí việc làm về phòng, chống rửa tiền: Chuyên viên cao cấp về phòng, chống rửa tiền; chuyên viên chính về phòng, chống rửa tiền; chuyên viên về phòng, chống rửa tiền.

Vị trí việc làm về tiền tệ, ngân hàng quốc tế: Chuyên viên cao cấp về tiền tệ, ngân hàng quốc tế; chuyên viên chính về tiền tệ, ngân hàng quốc tế.

Vị trí việc làm về quản lý tổ chức tín dụng: Chuyên viên cao cấp về quản lý tổ chức tín dụng; chuyên viên chính về quản lý tổ chức tín dụng; chuyên viên về quản lý tổ chức tín dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2023 (Chi tiết Thông tư 19/2022/TT-NHNN xem tại đây và phụ lục xem tại đây).

Xem 155 lần

footer