Ngành ngân hàng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

Thứ năm, 05 Tháng 1 2023 08:56

Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 2230/QĐ-NHNN về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thực hiện Nghị quyết sổ 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ và Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị.

Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng nhằm xác định rõ các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao đầu mối tham mưu lĩnh vực được phân công, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống vãn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phù họp với hệ thống pháp luật Việt Nam, với thông lệ quôc tế và đáp ứng yêu câu hội nhập.

Cụ thể, Vụ Chính sách tiền tệ làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế cả nước nổi chung và vùng Đông Nam Bộ nói riêng.

Cụ thể, Vụ Chỉnh sách tiền tệ và Vụ Tín dụng các ngành kinh tế là đầu mối phối hợp các đơn vị ỉỉên quan tham mưu về điều hành tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cân đối vốn, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, các lĩnh vực có thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ (như công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ số, logistics, nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dịch vụ...). Đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tăng cường thông tin, nắm bắt nhu cầu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Vụ Tín dụng các ngành kình tế là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu việc tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tích cực triển khai nhiệm vụ của ngành Ngân hàng tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Vụ Thanh toán là đầu mối phổi hợp các đơn vị liên quan tham mưu trong việc triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Vụ Hợp tác quốc tế là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu về việc phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Quổc gia Campuchia; tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp kỹ thuật nhằm chia sẻ kinh nghiệm về công tác hoạch định chính sách và quản lý hoạt động ngân hàng. Khuyến khích, thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ tại khu vực biên giới hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi của thương nhân và cư dân biên giới nói riêng và quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước nói chung…

Chi tiết Quyết định số 2230/QĐ-NHNN xem tại đây.

Xem 480 lần

footer