Sửa đổi quy định cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt

Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 02:20

Ngày 28/10/2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Thông tư mới gồm 4 điều, 3 phụ lục sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản, điều và thay thế một số phụ lục của Thông tư 08/2022/TT-NHNN.

Thông tư mới bổ sung, sửa đổi một số quy định liên quan đến giá trị tài sản bảo đảm, tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm. Cụ thể, đối với giấy tờ có giá, tỷ lệ bằng tỷ lệ tối thiểu giữa giá trị giấy tờ có giá và số tiền cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá của NHNN đối với TCTD theo quy định trong từng thời kỳ. Đối với tài sản bảo đảm theo quy định, tỷ lệ bằng 120%.

Thông tư mới còn sửa sổi, bổ sung trường hợp có tài sản bảo đảm không đáp ứng đủ các điều kiện dẫn đến tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện thấp hơn số dư nợ gốc vay đặc việt thì bên đi vay phải hoàn thành việc thực hiện quy định để tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện không thấp hơn số dư nợ gốc vay đặc biệt trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện thấp hơn số dư nợ gốc đặc biệt.

Đáng chú ý, Thông tư 13 bổ sung khoản 6 như sau: “Trường hợp bên đi vay đã sử dụng hết tài sản bảo đảm quy định, bên đi vay có thể sử dụng các tài sản sau đây làm tài sản bảo đảm để vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt đối với các khoản vay đặc biệt còn dư nợ:

- Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ TCTD).

- Thế chấp quyền tài sản là khoản lãi phải thu phát sinh từ khoản cấp tín dụng của bên đi vay đối với khách hàng (trừ TCTD).”

Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung khoản mục: “Có ý kiến về sự phù hợp của các thông tin về tài sản bảo đảm trong Danh mục tài sản bảo đảm với quy định tại Điều 13 Thông tư này (trừ trường hợp TCTD đề nghị vay đặc biệt thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) hoặc có ý kiến về sự phù hợp của các thông tin về tài sản bảo đảm trong Danh mục tài sản bảo đảm có nội dung về tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc việt để hỗ trợ thanh khoản đã được phê duyệt tại phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng (nếu có) (trừ trường hợp phương án cơ cấu lại có nội dung về tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản thuộc quyền phê duyệt của NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố) dựa trên thông tin tại Danh mục tài sản bảo đảm do TCTD cung cấp theo quy định”.

Tỷ lệ quy đổi tài sản bảo đảm bằng 100%; tổng giá trị quy đổi của các tài sản bảo đảm đủ điều kiện không thấp hơn số tiền vay đặc biệt đề nghị gia hạn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2022.

Xem 294 lần

footer