CHỦ NHẬT, 28/05/2023

Thay và sửa một số thủ tục về ngoại hối tại bộ phận một cửa ngành ngân hàng

Thứ hai, 29 Tháng 8 2022 02:56

Ngày 22/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1453/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-NHNN ngày 29/7/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Thủ tục đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục hành chính được thay thế gồm: Thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với ngân hàng thương mại Nhà nước; thủ tục xác nhận hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế đối với doanh nghiệp không phải ngân hàng thương mại Nhà nước; thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh; thủ tục hành chính thay thế: Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Thủ tục thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2022. Quy định về cách thức nộp hồ sơ trực tuyến có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Xem 511 lần

footer