Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

Thứ tư, 16 Tháng 2 2022 07:43

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó hướng dẫn cụ thể việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản.

Theo đó, việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ thực hiện căn cứ vào quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu cụ thể giá trị nợ và tài sản loại trừ, làm căn cứ để Công ty Mua bán nợ Việt nam thực hiện tiếp nhận.

Khi bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty Mua bán nợ Việt Nam và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải lập Biên bản bàn giao theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, có chữ ký xác nhận của các bên.

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện xử lý tài chính đối với nợ và tài sản loại trừ theo quy định của pháp luật đối với từng hình thức chuyển đổi sở hữu.

Thông tư quy định, nợ và tài sản loại trừ bàn giao, tiếp nhận là các khoản nợ, tài sản loại trừ theo quy định. Đối với nợ bàn giao, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện phân loại các khoản nợ phải thu theo tiêu thức bên nợ còn tồn tại và không còn tồn tại kèm theo danh mục các khoản nợ và hồ sơ có liên quan.

Đối với tài sản bàn giao, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản theo các tiêu thức: Tài sản có giá trị thu hồi, có thể khai thác sử dụng hoặc có thể bán được; tài sản không có giá trị thu hồi, không bán được, cần phá dỡ, hủy bỏ.

Đối với các khoản nợ loại trừ thu hồi được trước khi thực hiện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ Việt Nam sau khi trừ đi chi phí được hưởng theo quy định.

Đối với các tài sản loại trừ, trước khi thực hiện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam, doanh nghiệp không được tự xử lý khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp tự xử lý tài sản khi chưa được cơ quan đại diện chủ sở hữu và Công ty Mua bán nợ Việt Nam chấp thuận, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo DN làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định; đồng thời thông báo cho Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

Đối với nợ và tài sản tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Công ty Mua bán nợ Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 129/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp bàn giao, tiếp nhận.

Đối với nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư nêu rõ, nợ và tài sản loại trừ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm bảo quản, phân loại nợ, tài sản và tập hợp các hồ sơ có liên quan theo quy định; đồng thời có văn bản đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp, tiến hành các thủ tục giao nhận.

Đối với nợ và tài sản tiếp nhận theo chỉ định, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức có nợ và tài sản bàn giao tập hợp các hồ sơ liên quan; đồng thời, có văn bản đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp, tiến hành các thủ tục giao nhận.

Đối với nợ và tài sản tiếp nhận theo chỉ định, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức có nợ và tài sản bàn giao tập hợp các hồ sơ có liên quan, đồng thời có văn bản đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp, tiến hành các thủ tục giao nhận.

Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp với cơ quan đại diên chủ sở hữu và DN, đơn vị sự nghiệp công lập để hoàn tất cả thủ tục bàn giao, tiếp nhận trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo danh mục tài sản và các khoản nợ nêu tại Điều 5 Thông tư này...

Thông tư số 07/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2022 và thay thế Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi, sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Xem 689 lần

footer