Thông tư số 28/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN

Thứ ba, 11 Tháng 1 2022 09:45

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của các tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Thông tư số 28/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2 Điều 10;

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18a (đã được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN).

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 19a vào Điều 19.

4. Bổ sung điểm m vào khoản 8 Điều 36 (đã được sửa đổi, bổ sung  bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư  số 25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN).

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 36 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoàn 4 Điều 1 Thông tư số 17/2017/TT-NHNN).

6. Thay thế phụ lục 01a và Phụ lục 01b của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN (đã được thay thế bởi khoản 6 Điều 2 Thông tư số 25/2019/TT-NHNN) bằng Phụ lục 01a và Phụ lục 01b ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem 687 lần

footer